Ιστορικό

Οι οικογενειακοί φροντιστές (ή άτυποι φροντιστές) αποτελούν βασικό στοιχείο του συστήματος υγείας και μακροχρόνιας φροντίδας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Παρέχουν μη αμειβόμενη υποστήριξη σε έναν ηλικιωμένο, χρόνια άρρωστο ή ανάπηρο συγγενή, συνήθως στο οικιακό περιβάλλον του ατόμου. Ιδιαίτερα μεγάλο βάρος πέφτει στις γυναίκες, οι οποίες παρέχουν περίπου τα δύο τρίτα της άτυπης φροντίδας. Αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις, καθώς συχνά πρέπει να συνδυάσουν τις ευθύνες φροντίδας, την καριέρα και την προσωπική τους ζωή, γεγονός που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη ιδιωτικής ζωής, επαγγελματικής ανάπτυξης και ελεύθερου χρόνου. Προκειμένου να ανταποκριθούν στους πολλαπλούς ρόλους τους, είναι πιθανό να μειώσουν τις ώρες εργασίας ή να παραιτηθούν εντελώς από την εργασία τους. Μετά την περίοδο φροντίδας, η επανένταξη στην αγορά εργασίας αποδεικνύεται δύσκολη, καθώς λείπει η υποστήριξη για τη μετάβαση.

Στόχος

Στόχος του Care4Carers είναι να αναπτύξει εξατομικευμένες συμβουλευτικές προσφορές για τους οικογενειακούς φροντιστές ώστε

  • να τους παρέχει υποστήριξη στην επανένταξη στην αγορά εργασίας

  • να διευκολύνει τη συμφιλίωση της φροντίδας και της επαγγελματικής ζωής

  • ενίσχυσουν τις ικανοτήτες τους στο να αναπτύξουν νέες προοπτικές σταδιοδρομίας

  • να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για την αγορά εργασίας και να αναπτύξουν τεχνικές

  • προώθησουν τις κοινωνικές, προσωπικές και επαγγελματικές ικανοτήτές τους

Θα το κάνουμε αυτό με.

παράγοντας καινοτόμες κατευθυντήριες γραμμές συμβουλευτικής για εκπαιδευτές ενηλίκων και συμβουλευτικό προσωπικό που εργάζονται με φροντιστές οικογένειας και μια διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης που απευθύνεται σε φροντιστές οικογένειας με ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό, εργαλεία και δυνατότητες δικτύωσης. Αυτό θα καταστεί δυνατό μεσα απο τα ακόλουθα αποτελέσματα του έργου:

  • PR1 Έκθεση απολογισμού σχετικά με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας των φροντιστών οικογενειών

  • PR2 Κατευθυντήριες γραμμές συμβουλευτικής για επαγγελματίες της εκπαίδευσης ενηλίκων

  • PR3 Ενότητες κατάρτισης

  • PR4 Διαδικτυακός κόμβος οικογενειακών φροντιστών

  • PR5 Δημοσίευση σχετικά με την υποστήριξη της απασχόλησης των φροντιστών οικογένειας

Οι προσφορές υποστήριξής μας θα προσαρμόζονται εξατομικευμένα στις ανάγκες των οικογενειακών φροντιστών ανάλογα με τους διαφορετικούς χρονικούς πόρους και τις καταστάσεις της ζωής τους.