Ο διαδικτυακός κόμβος για τους οικογενειακούς φροντιστές

Το Family Care Online Hub είναι μια ειδική πλατφόρμα στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση μέσω των παρεχόμενων οδηγιών. Προσαρμοσμένη για άτυπους φροντιστές και συμβούλους, παρέχει το πλήρες εκπαιδευτικό πρόγραμμα C4C και χρησιμεύει ως ένας ανοιχτός χώρος για μάθηση, ανταλλαγή απόψεων και σύνδεση με ομότιμους. Διαθέτει διαδραστικές εκπαιδευτικές ενότητες, πληροφορίες για ποικίλα θέματα σε σχέση με θέματα οικογενειακής φροντίδας και έναν χώρο δικτύωσης για την ανταλλαγή εμπειριών με άλλους οικογενειακούς φροντιστές.

Οδηγίες για την πρόσβαση στο HUB και την εγγραφή στην πλατφόρμα: