Консорциум

Care4Carers е съвместен проект по програма „Еразъм+“, който обединява 7 партньорски организации от 7 различни държави. Заедно искаме да дадем видимост и възможности за подкрепа на често невидимата група на семейните болногледачи и да осигурим устойчиви решения на проблемите, свързани със съвместяването на неформални грижит и работа.

SOSU Ostjylland – Дания

SOSU Ostjylland е публична институция за професионално образование и обучение (ПОО), базирана в Дания. Тя предоставя основно образование (ниво 3 и 4 по ЕКР) в областта на социалните и здравните грижи за възрастни хора у дома илии настанени в специализирани домове, болници и психиатрични отделения, грижите за деца и обучение за помощник-асистенти в болници. SOSU осигуряват курсове за допълнително обучение на персонала в горепосочените области (C-VET). Организацията има около 170 служители на пълен работен ден, 1200 студенти, 2000 специалисти, които участват в курсовете за обучение на работното място/опреснителни курсове. По-голямата част от студентите са момичета/жени. Служителите и студентите на SOSU участват още програми за международни мобилности. Колежът разполага със собствено мултимедийно звено.

KMOP

Η KMOP είναι μια κορυφαία ΜΚΟ με πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας στην οικοδόμηση της ανθεκτικότητας των ανθρώπων, στην καταπολέμηση των ανισοτήτων στις ευκαιρίες και στην υποστήριξη της χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμης ανάπτυξης! Εκτός από την άμεση παροχή υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας, η οργάνωση δραστηριοποιείται στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε θέματα κοινωνικής πολιτικής. Το KMOP έχει υλοποιήσει με επιτυχία περισσότερα από 300 εθνικά και ευρωπαϊκά έργα (π.χ. Horizon, Erasmus+, JUST, REC, CERV, ISFP, AMIF, EuropeAid, EEA κ.λπ.)

Center for Social Innovation (CSI) – Кипър

Центърът за социални иновации (CSI) е организация за научноизследователска и развойна дейност, която се фокусира върху насърчаването на социални иновации, които могат да доведат до положителна промяна в местни, национални, регионални и глобални структури. Тези субекти включват, но не се ограничават до правителства, местни административни агенции, агенции с нестопанска цел, търговски субекти и образователни институции. Екипът на CSI се състои от компетентни и подготвени изследователи, предприемачи, ръководители на проекти, обучители и специалисти по информационни технологии. CSI има капацитета да идентифицира социалните нужди, да разработва и прилага коригирани инициативи и да осигурява устойчив растеж. Областите на компетентност на екипа на CSI са в областта на традиционното образование и електронното обучение, предприемачеството, стартиращите предприятия, иновациите, творчеството, преговорите, консултантските услуги в областта на интелектуалната собственост, социалната отговорност, консултантските решения за бизнеса, анализа на данни, информационните технологии, управлението на проекти, услугите за оценка на проекти, валидирането на продукти, обучението и компютърните игри. CSI черпи ноу-хау и умения от широката си глобална мрежа, която включва академични институции, ИТ компании, обществени услуги, международни организации, стартиращи предприятия и обществени услуги.

Bildung und Projekt Netzwerk (BUPNET) – Германия

Bildung und Project Netzwerk (BUPNET) е доставчик на обучения за възрастни с богат опит в подпомагането на възрастни учащи от всички сектори в Германия. Създадени през 1985 г. като доставчик на обучения за възрастни в областта на управлението на проекти, професионалното обучение и консултирането, BUPNET разполагат със силен мултидисциплинарен екип, който разработва и изпълнява иновативни проекти за обучение и консултации на местно, национално и европейско равнище. Със силния си ангажимент за подкрепа на продължаващото професионално обучение, те са помогнали на хиляди хора да отговорят успешно на изискванията на постоянно променящия се професионален свят..

ENAIP Veneto – Италия

ENAIP Veneto е социално предприятие, работещо в областта на професионалното обучение, основано през 1951 г. Предоставяйки услугите си на около 4500 ученици и 2200 възрастни всяка година, то е една от основните организации, работещи в сектора на ПОО в Италия, както на регионално, така и на национално равнище. Със своите 18 центъра за обучение и 320 постоянни служители мисията на ENAIP Veneto I.S. е да подобрява професионалното развитие и социалната интеграция чрез работа, както и растежа на местните икономики и трудовите организации. Заедно с ENAIP Piemonte, ENAIP Lombardia, ENAIP Friuli Venezia Giulia и ENAIP Nazionale, ENAIP Veneto е част от ENAIP NET – консорциум, занимаващ се с развитието на националното и трансграничното сътрудничество, иновациите, научните изследвания и подобряването на добрите практики в сектора на професионалното обучение.
В международен план предприятието е активен член на редица консорциуми и партньорства, като насърчава изпълнението на международни програми за развитие, застъпва се за по-нататъшно сътрудничество в областта на ПОО и споделя своите умения и опит

CATRO Bulgaria

КАТРО България е част от водещата австрийска консултантска група – CATRO Personalberatung и dieBerater®, която предоставя съвременни услуги във всички области, свързани с управлението и развитието на човешките ресурси. CATRO подкрепя своите клиенти в България с услуги в сферата на подбора, обученията и организационното развитие. По-конкретно КАТРО България предоставя обучения по меки умения, психологическо и кариерно консултиране, и предлага иновативни решения във всички сфери на управлението на хора: привличане на таланти и работодателска марка, обучения и развитие, програми за лидерство, ангажиране на служителите и програми за благополучие.

Решаваща част от мисията на КАТРО България е да разработва и реализира корпоративни социално отговорни проекти, чрез които цели изграждането на мост между различни социално уязвими групи и корпоративния сектор, отваряйки пространство за идентифициране на възможности за устойчиви партньорства. В ролята си на надежден партньор, координатор, оценител и обучител, от създаването си през 2010 г. насам, екипът на КАТРО България успешно реализира повече от 30 европейски проекта в различни сфери.

die Berater – Австрия

die Berater Unternehmensberatungs GmbH се фокусира върху образованието на възрастни, професионалното обучение и развитието на човешките ресурси. Тя предоставя цялостно ноу-хау по отношение на всички аспекти на управлението на човешките ресурси – от набиране на персонал, консултации и коучинг в областта на човешките ресурси до образование и обучение или проучвания на удовлетвореността на персонала, преместване и временно наемане на персонал.
Bridges to Europe е съвместната платформа на дейностите по различни европейски проекти на die Berater®. През последните години die Berater са участвали в различни роли – координатор, партньор, подизпълнител – в 160 проекта, финансирани от ЕС, с повече от 800 партньорски организации от 45 държави. Въз основа на този богат опит с много програми за финансиране от ЕС компанията предлага консултации в областта на финансирането, проектната и медийната подкрепа.